menu >

Pożyczki na uruchomienie dzialaności gospodarczej

Programie "Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II" realizowany na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Główne założenia Programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II":

Oferowane wsparcie:

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej - w maksymalnej kwocie do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju - dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej:
• absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
• zarejestrowanych bezrobotnych;
• studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich).

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy (w maksymalnej kwocie do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) dla:
• osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej;
• podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:
- podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
- niepublicznych szkół,
- niepublicznych przedszkoli,
- osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zamieszkujących lub mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub prowadzących dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zatrudniających w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy,
• żłobków lub klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców, w szczególności z zakresu:
• zakładania działalności gospodarczej;
• form opodatkowania działalności gospodarczej;
• prowadzenia księgowości.
oraz dla ubiegających się o pożyczkę - z zasad aplikowania o wsparcie.

Program rusza 17 listopada 2014 roku
i od tego momentu można składać wnioski.

Formularze są dostępne na stronie internetowej http://www.ecdf.pl/fundusz-pozyczkowy-oferta/wsparcie-w-starcie-ii

Pożyczek udzielają oraz usługi doradcze i szkoleniowe zapewniają doradcy finansowi wybrani przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wszelkie informacje w zakresie przygotowania dokumentacji mieszkańcy wojewodztwa wielkopolskiego mogą uzyskać  dzwoniąc do  biura firmy ECDF pod numerem telefonu 61 835 00 98, a także pod mailem pozyczki@ecdf.pl

 

ECDF Sp. z o.o. sp.k.
ul. Promienista 83, 60-141 Poznań
tel. 061 835 00 98, fax 061 835 07 42  

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
ul. Brzeźnicka 3, 60-133 Poznań tel. 61 655 85 85, fax 61 655 85 70
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe