menu >

Stypendia

Wnioski stypendialne przyjmowane będą w terminie 25.09 - 21.10.2019 r.

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2019/2020

Kontakt:

Magdalena Obacz

e-mail: stypendia@wszuie.pl

tel.: 61 655 85 79

Godziny pracy Działu stypendialnego:

 • Wtorek    - 10:00 - 14:00
 • Środa      - 10:00 - 14:00
 • Czwartek  - 10:00 - 14:00
 • Piątek      - 10:00 - 14:00
 • dyżury sobotnie:

 Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1824 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139 z 2006 r. poz. 992 z późn. zm.)

Informacje ogólne

Student WSZUiE w Poznaniu może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, w formie:

1. Stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w obiekcie innym niż dom rodzinny, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie – dotyczy studentów studiów stacjonarnych.

 • Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez członków rodziny studenta, za których uważa się wyłącznie:

- studenta,

- małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek,

- rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, a także będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek.

 • Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, a także będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek, w przypadku gdy: nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia co najmniej jedną z następujących przesłanek:

- ukończył 26 rok życia,

- pozostaje w związku małżeńskim,

- ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek,

- osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,

lub
jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

- posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

- posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

-  nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził to w złożonym oświadczeniu.

2. Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów.

 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, jak również,
 • Student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

4. Zapomogi.

 • Zapomoga może być przyznana na wniosek studenta, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym. Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studentów. Zapomoga może być przyznana studentowi, jeżeli zdarzenie losowe nastąpiło w trakcie studiowania na WSZUiE w Poznaniu, a od daty wystąpienia zdarzenia losowego nie minęło więcej niż 6 miesięcy.

 

Wykaz dokumentów

REGULAMIN (pdf)
Załącznik nr 1 - oświadczenie (pdf)
Załącznik nr 2 - wniosek o stypendium socjalne (pdf)
Załącznik nr 3 - oświadczenie o zamieszkaniu (pdf)
Załącznik nr 4 - wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (pdf)
Zalacznik nr 5 - wniosek o stypednium rektora (pdf)
Załącznik nr 6 - wniosek o zapomoge (pdf)
Załącznik nr 8 - sposób dokumentowania syt. mat. (pdf)
Wzór nr 1 - zaświadczenie o dochodzie pobrane z Urzędu Skarbowego (pdf)
Wzór nr 2 - zaświadczenie o ryczałcie pobrane z Urzędu Skarbowego (pdf)
Wzor nr 3 - oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych (pdf)
Wzór nr 4 - zaświadczenie o wysokości składki zdrowotnej pobrane z ZUS (pdf)

Zarządzanie

Oświadczenie - Ryczałt (uzyskanie dochodu po roku bazowym)

Pliki do pobrania

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
ul. Brzeźnicka 3, 60-133 Poznań tel. 61 655 85 85, fax 61 655 85 70
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe