Interesariusze


WSPÓŁPRACA Z INTERESARIUSZAMI

WSZUiE czynnie współpracuje z interesariuszami zewnętrznymi – przedstawicielami przedsiębiorstw przemysłu kosmetycznego i spożywczego oraz z praktykami – właścicielami firm i gabinetów kosmetycznych i dietetycznych oraz firm świadczących usługi medyczne.

Osoby te prowadzą szkolenia i pokazy dla studentów i kadry dydaktycznej zwykle kończące się otrzymaniem certyfikatu co jest cennym wzbogaceniem oferty dydaktycznej Uczelni.

Interesariusze będący przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, pracodawcami oraz absolwentami WSZUiE biorą czynny udział w tworzeniu lub modyfikowaniu przez Uczelnię programów kształcenia, aby dostosowywać profile zawodowe absolwentów do aktualnych potrzeb pracodawców, oferują miejsca dla odbywania praktyk zawodowych i staży dla studentów, wypożyczają sprzęt specjalistyczny do celów dydaktycznych i prowadzenia badań naukowych, ułatwiają dostęp do transferu nowych technologii, dokonują prezentacji i wygłaszania wykładów na konferencjach naukowych organizowanych przez Uczelnię.

Zadania wynikające ze wzajemnej współpracy Uczelni z Interesariuszami zewnętrznymi zostały określone i przyjęte jako obowiązujące dokumenty.

Interesariusze zewnętrzni poprzez współpracę z organami kolegialnymi Uczelni biorą czynny udział w kształtowaniu koncepcji kształcenia, opracowywaniu programów kształcenia, w weryfikacji uzyskanych efektów kształcenia (udział w egzaminach) przez co mają wpływ na uzyskiwanie właściwych kompetencji przez naszych absolwentów takich, jakich oczekuje od nich rynek pracy.

**************

Oczekiwania Uczelni wobec Interesariuszy związane ze wzajemną współpracą

 • Włączenie Interesariuszy do prac organów kolegialnych, zespołów i innych organizacji funkcjonujących na Uczelni.
 • Wspomaganie i doradzanie organom jednoosobowym i wieloosobowym w zakresie wdrażania metod kształcenia, w szczególności „studiów przypadku” i innych zasad, reguł i metod odnoszących się do kompetencji nauczania.
 • Włączenie się w tworzenie, ewaluację i rozwój programów kształcenia, metod kształcenia, metod oceniania i innych aspektów związanych z jakością kształcenia.
 • Wspomaganie studentów, kadry naukowej i całego procesu kształcenia w zakresie dokonywania prezentacji, wygłaszania wykładów otwartych i prowadzenia zajęć.
 • Uczestniczenie w komisjach przy zdawaniu egzaminów praktycznych na poszczególnych kierunkach..
 • Zaangażowanie Interesariuszy zewnętrznych bezpośrednio w proces dydaktyczny poprzez organizację u siebie praktyk studenckich.
 • Udział Interesariuszy w kursach, warsztatach i innych formach doskonalenia.
 • Współpraca w zakresie prowadzenia wspólnych badań. (Wspólne występowanie o środki finansowe zewnętrzne).
 • Prowadzenie (wzajemnie) informacji na stronie internetowej.
 • Kształtowanie (wzajemnie) dobrego wizerunku marki.
 • Budowanie partnerskich więzi poprzez wspólne spotkania integracyjne.

INTERESARIUSZE WSZUiE w Poznaniu: