Dokumenty


Składanie dokumentów

Po poprawnej rejestracji, należy złożyć dokumenty w Biurze Rekrutacji znajdującym się w siedzibie uczelni przy ul. Brzeźnickiej 3 w Poznaniu (pokój 105). Dokumenty można złożyć osobiście lub wysłać drogą pocztową. Formularze należy pobrać z zakładki „Druki” znajdującej się na indywidualnym koncie kandydata stworzonym po rejestracji.

Przypominamy, że aby zapisać się na studia w WSZUiE, należy w pierwszej kolejności zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym – >> Rejestracja <<

 

Jakie dokumenty należy złożyć?

Po rejestracji w systemie w zakładce „Druki” zostaną wygenerowane dokumenty, które należy pobrać, wydrukować i dostarczyć do uczelni. Dokumenty należy drukować po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych.

Pozostałe wymagane dokumenty to:

– jedno zdjęcie w formie papierowej, spełniające wymagania zdjęcia dowodowego – dla kandydatów na I i II stopień studiów;

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie potrzebne do uzyskania dostępne jest do pobrania w systemie w zakładce „Druki”) – dla kandydatów na I i II stopień studiów;

– kserokopia świadectwa maturalnego – dla kandydatów na I stopień studiów;

– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem – dla kandydatów na II stopień studiów;

–  kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych – dla kandydatów na studia podyplomowe.