Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych


Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych – mgr Justyna Jaśkowiak
tel. 61 655 85 85
email: jjaskowiak@wszuie.pl

Do zakresu zadań Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych w WSZUiE w Poznaniu należy podejmowanie działań zmierzających do:

  1. inicjowania działań mających na celu stworzenie studentom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia;
  2. likwidacji w Uczelni barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym kształcenie, a także udział w życiu społeczności akademickiej;
  3. pomocy doraźnej w rozwiązywaniu aktualnych problemów studentów niepełnosprawnych stosownie do indywidualnych potrzeb studenta;
  4. reprezentowania interesów studentów z niepełnosprawnościami;
  5. zapewnienia dostępu do zajęć dydaktycznych studentom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów;
  6. udzielania informacji na temat programów np. finansowych skierowanych do studentów niepełnosprawnych oraz pomoc w wypełnianiu wniosków;

Z pomocy Pełnomocnika może skorzystać każda osoba, która ze względu na niepełnosprawność lub stan swojego zdrowia ma trudności ze studiowaniem w trybie standardowym. Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy są:

  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby przewlekle chore lub niezdolne do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym, ale nieposiadające orzeczonego stopnia niesprawności
  • osoby, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku, gdzie charakter tej niezdolności jest czasowy.

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych pełni dyżury dla studentów:
w drugą roboczą środę miesiąca w godz. 9:00 – 12:00 w sekretariacie pok. 101

 

Jeżeli masz problem z dostępnością do nauki wypełnij formularz dostępny poniżej.

Wniosek o zapewnienie dostępności