Stypendia

Dodano: 05.09.2019

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2019/2020

Kontakt:

Magdalena Obacz

e-mail: stypendia@wszuie.pl

tel.: 61 655 85 79

Godziny pracy Działu stypendialnego:

Wtorek – 10:00 – 14:00
Środa – 10:00 – 14:00
Czwartek – 10:00 – 14:00
Piątek – 10:00 – 14:00
dyżury sobotnie:

Student WSZUiE w Poznaniu może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, w formie:

1. Stypendium socjalnego

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez członków rodziny studenta, za których uważa się wyłącznie:

– studenta,

– małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek,

– rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, a także będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek.

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, a także będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek, w przypadku gdy: nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia co najmniej jedną z następujących przesłanek:
– ukończył 26 rok życia,

– pozostaje w związku małżeńskim,

– ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek,

– osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,

lub
jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

– posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

– przeciętny miesięczny dochód w roku podatkowym oraz roku bieżącym jest wyższy lub równy kwocie 930,35 zł

– nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził to w złożonym oświadczeniu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymac stypendium socjalne w zwiększonej wysokości (§ 3 pkt. 14 Regulamin świadczeń dla studentów WSZUiE
w Poznaniu)

2. Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, jak również,
Student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

4. Zapomogi

Zapomoga może być przyznana na wniosek studenta, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym. Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studentów. Zapomoga może być przyznana studentowi, jeżeli zdarzenie losowe nastąpiło w trakcie studiowania na WSZUiE w Poznaniu, a od daty wystąpienia zdarzenia losowego nie minęło więcej niż 6 miesięcy.

Obowiązkowe zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej na rok akademicki 2019/2020

Od 1 października 2019 roku wchodzi w życie art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce o treści „Rektor (…) odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.”

Kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wynosi dla osoby w rodzinie 528,00 zł.

W związku z powyższym dołączenie zaświadczenia obowiązuje wszystkich studentów, dla których miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie obliczony na podstawie złożonych dokumentów jest równy lub niższy od 528,00 zł.

>> UWAGA! <<

Student składający wniosek o przyznanie stypendium socjalnego oprócz dostarczenia zaświadczenia z US i z Zus-u zobowiązany jest również do wypełnienia następujących druków: załącznik nr 7 i wzór nr 3.

Druki te musza być wypełnione przez każdą pełnoletnią osobę wchodzącą w skład rodziny

(osoby, których to nie dotyczy wpisują na drukach „nie dotyczy”).

Wykaz obowiązkowych dokumentów dla osób składających wnioski o przyznanie stypendium socjalnego – >> POBIERZ <<

Pliki do pobrania

REGULAMIN świadczeń dla studentów WSZUiE w Poznaniupdf0.6 MBPOBIERZ
Wzor nr 1 - zaswiadczenie urzad skarbowypdf0.1 MBPOBIERZ
Wzór nr 2 - zaswiadczenie ryczałt kartapdf0.4 MBPOBIERZ
Wzór nr 3 - oświadczenie o dochodach nieopodatkowanychpdf0.2 MBPOBIERZ
wzór_wniosku_do_ośrodka_pomocy_społecznej_o_wydanie_zaświadczenia_o_sytuacji_dochodowej_i_majątkowej_rodziny_studentapdf0.2 MBPOBIERZ
Załacznik nr 1 - Sposób dokumentowania syt. mat.pdf0.4 MBPOBIERZ
Załacznik nr 2 oświadczenie o sytuacji materialnejpdf0.2 MBPOBIERZ
Zalacznik nr 3 - wniosek o stypendium socjalnepdf0.7 MBPOBIERZ
Zalacznik nr 4 - wniosek o stypendium dla niepełnosprawnychpdf0.6 MBPOBIERZ
Zalacznik nr 5 - wniosek o stypednium rektorapdf0.5 MBPOBIERZ
Zalacznik nr 6 - wniosek o zapomogepdf0.5 MBPOBIERZ
Zalacznik nr 7pdf0.2 MBPOBIERZ
KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓWpdf0.3 MBPOBIERZ