Dietetyka – I Stopnia


Dietetyka: studia pierwszego stopnia

Trzyletnie studia licencjackie – forma niestacjonarna

Na kierunku dietetyka studenci zdobywają szczegółową wiedzę i umiejętności z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, żywienia człowieka zdrowego i chorego, technologii przygotowywania potraw dietetycznych, profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych oraz psychologii żywienia. Kierunek ten przygotowuje studenta m.in. do: planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania, oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia, prowadzenia edukacji żywieniowej oraz współpracy z innymi pracownikami ochrony zdrowia. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do samodzielnego wykonywania zawodu dietetyka. Absolwenci studiów zaocznych licencjackich na kierunku dietetyka posiadają możliwość zatrudnienia w: poradniach dietetycznych, szpitalach, sanatoriach, uzdrowiskach, restauracjach dietetycznych, firmach cateringowych, firmach produkujących zdrową żywność, inspekcjach sanitarnych, żłobkach, przedszkolach oraz domach pomocy społecznej.

Zajęcia odbywają się hybrydowo tzn. wykłady on-line, ćwiczenia stacjonarnie w uczelni lub laboratoriach/gabinetach i innych miejscach, z którymi współpracujemy!

Po II roku nauki studenci dietetyki wybierają jedną ze specjalności:

  • poradnictwo dietetyczne
  • żywienie w sporcie i odnowie biologicznej
  • Program studiów przewiduje 720 godzin praktyk zawodowych w ośrodkach prowadzących poradnictwo dietetyczne, żywienie zbiorowe oraz zakładach przemysłu spożywczego.

Studia dietetyczne: specjalność

Specjalność dietetyka: Poradnictwo dietetyczne

Absolwent dysponuje pogłębioną wiedzą w zakresie diet alternatywnych, suplementacji diety, żywienia dzieci i młodzieży, osób dorosłych w zależności od aktywności fizycznej, kobiet ciężarnych i karmiących oraz osób starszych.

Absolwent posiada umiejętność udzielania kompetentnych porad dietetycznych oraz planowania żywienia dla pacjentów zdrowych i w różnych jednostkach chorobowych oraz edukowania w zakresie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych. Specjalność ta ukazuje jak ważna jest rola dietetyka w prewencji i leczeniu chorób cywilizacyjnych oraz w poprawie jakości życia społeczeństwa.

Absolwent posiada możliwość zatrudnienia w gabinetach dietetycznych, szpitalach, poradniach chorób metabolicznych, zakładach żywienia zbiorowego np. restauracjach, przedszkolach, stołówkach szkolnych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz sklepach z suplementami diety i zdrową żywnością.

Specjalność dietetyka: Żywienie w sporcie i odnowie biologicznej

Absolwent jest przygotowany do profesjonalnego poradnictwa w zakresie żywienia osób ze zwiększoną aktywnością fizyczną, ponadto dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego i biologicznych uwarunkowań wysiłku fizycznego.

Absolwent jest przygotowany do planowania żywienia i suplementacji w aktywności fizycznej o różnym stopniu natężenia i w poszczególnych dyscyplinach sportowych w celu wzrostu efektywności wysiłku fizycznego i osiągnięć sportowych.

Kończąc studia dietetyczne ze specjalnością żywienie w sporcie i odnowie biologicznej absolwent posiada możliwość zatrudnienia w placówkach sportowych, klubach fitness i siłowniach, salonach SPA, sanatoriach, firmach zajmujących się produkcją żywności lub suplementów diety lub ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Zakończenie studiów

Na zakończenie III roku studiów licencjackich odbywa się egzamin dyplomowy składający się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Egzamin teoretyczny obejmuje wiedzę nabytą w ramach realizacji przedmiotów

podstawowych i specjalnościowych (w zależności od wyboru specjalności „poradnictwo żywieniowe” lub „żywienie w sporcie i odnowie biologicznej na V i VI semestrze studiów”), do których student przygotowuje się w ramach seminarium dyplomowego oraz otrzymuje zagadnienia do samodzielnego opracowania (praca własna). Egzamin teoretyczny odbywa się w formie testu przeprowadzanego elektronicznie.

W ramach egzaminu praktycznego studenci są zobowiązani do przygotowania projektu w formie prezentacji multimedialnej w maksymalnie 2-osobowych grupach z puli tematów, opracowanych przez wykładowców na danej specjalności lub tematu wybranego indywidulanie, który musi być zaakceptowany przez wykładowcę, koordynującego projekt. Tematyka projektów jest ściśle powiązana ze specjalnością wybraną przez studenta.

DIETETYKA: STUDIA NIESTACJONARNE
Opłata rekrutacyjna 85 zł
I rok 419 zł
II rok 449 zł
III rok 469 zł

Opłata miesięczna za pierwszy rok studiów dla Cudzoziemców nie posiadających Karty Polaka jest wyższa o 100 zł.

NASI WYKŁADOWCY

dr n. med. Ewa Leporowska

dr n. med. Ewa Leporowska

mgr inż. Dagmara Matuszek

mgr inż. Dagmara Matuszek

mgr inż. Krystyna Cegiel-Pawełek

mgr inż. Krystyna Cegiel-Pawełek

dr n med. i n. o zdr. Agata Dutkiewicz

dr n med. i n. o zdr. Agata Dutkiewicz

mgr Maria Kmieciak

mgr Maria Kmieciak

dr inż. Małgorzata Korsar

dr inż. Małgorzata Korsar

mgr Karolina Pawlak

mgr Karolina Pawlak

dr n. med. Klaudia Malikowska

dr n. med. Klaudia Malikowska

dr inż. Krzysztof Dziedzic

dr inż. Krzysztof Dziedzic

dr Agata Krasińska

dr Agata Krasińska

dr n. med. Angelika Kargulewicz

dr n. med. Angelika Kargulewicz

mgr Robert Bielecki

mgr Robert Bielecki

mgr Magdalena Cieśla

mgr Magdalena Cieśla

Prof. dr hab. nauk med. Maria Piorunska-Stolzmann

Prof. dr hab. nauk med. Maria Piorunska-Stolzmann

Pliki do pobrania