Opis

W ramach zadania zrealizowany zostanie montaż windy w budynku, dzięki czemu osiągnięty zostanie jeden celów szczegółowych przedsięwzięcia jakim jest niwelacja barier architektonicznych i komunikacyjnych. Budynek uczelni posiada 4 kondygnacje, laboratoria oraz sale ćwiczeniowe i wykładowe znajdują się na poziomach 0 – 3, biuro pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych znajduje się na 1 piętrze. Brak windy jest kluczową barierą dostępności dla osób z problemami w swobodnym przemieszczaniu się.

1 Typ: Dźwig osobowy, elektryczny, nowy,
2 Udźwig nominalny: 535 kg / 7 osób
3 Wysokość podnoszenia: ~13 m
4 Prędkość nominalna – 1,0 m/s
5 Typ sterowania – 1KS (sterowanie zbiorcze góra-dół)
6 Liczba przystanków – 4
7 Liczba wejść do kabiny – 1 (kabina bez przelotu)
8 Liczba dojść – 4
9 Typ napędu: Bezprzekładniowy, regulowany częstotliwościowo
10 Liczba startów na godzinę: 180
11 Maszynownia: Bez maszynowni, napęd i sterowanie umieszczone w szybie
12 Cięgna nośne: Pasy – z certyfikatem żywotności minimum 15 lat.
13 Moc silnika: max 3,6 kW
14 Zasilanie główne dźwigu: 400 V, 50 Hz (Do zadań wykonawcy będzie należało doprowadzenie zasilania do szafy sterowej)
15 Zasilanie oświetlenia: 230 V, 50 Hz
16 Szyb: Stalowy, nowy ze stali czarnej malowanej. Konstrukcja skręcana z profila zimno-giętego. Konstrukcja dostosowana do windy.(obejmuje niezbędne łapy, mocowania itp.) • Zabudowa z czterech stron szybu windowego. Zabudowa wykonana przy pomocy systemu okiennego „zimnego”. • Zabudowa szybu windowego przy zastosowaniu szkła laminowanego 44.2. Szkło osadzone pomiędzy profilami konstrukcji szybu windowego w ramkach systemu Aluprof MB45 • Konstrukcja dosunięta do ściany budynku
17 Szerokość kabiny: Min 1200 mm
18 Głębokość kabiny: Min 1170 mm
19 Wysokość kabiny: 2100 mm
20 Szerokość drzwi: 900 mm
21 Wysokość drzwi: 2000 mm
22 Typ drzwi: Teleskopowe, dwupanelowe
23 Wykończenie drzwi szybowych: Stal nierdzewna szczotkowana
24 Wytrzymałość ogniowa drzwi szybowych): E120
25 Drzwi kabinowe i front kabiny: Stal nierdzewna szczotkowana
26 Zabezpieczenie drzwi kabinowych: Kurtyna świetlna na pełną wysokość drzwi 36 pionowa
27 Ściany boczne kabiny: Laminat (połysk, odcień koloru białego)
28 Ściana tylna kabiny: Przeszklona
29 Podłoga: Okładzina antypoślizgowa, sztuczny granit w kolorze szarym
30 Cokoły: Proste aluminium
31 Sufit: Stal nierdzewna szczotkowana
32 Oświetlenie: Oświetlenie energooszczędne LED, pośrednie rozproszone, odporne na wstrząsy, oświetlenie awaryjne
33 Panel operacyjny: Stal nierdzewna, przyciski mechaniczne, oznaczenie Braille’a
34 Lustro: Na wysokości górnej połowy ściany bocznej, szerokość 600mm
35 Poręcz: Stal nierdzewna szczotkowana, na ścianie tylnej i bocznej 2szt.
36 Kaseta wezwań: Tabliczka informacyjna z numerem fabrycznym i datą produkcji w kabinie. Pionowy wyświetlacz w osobnej kasecie. Strzałki dalszego kierunku jazdy kabiny (gong). Stal nierdzewna, przyciski mechaniczne.
37 Położenie kaset wezwań: W ościeżnicy
38 Położenie wyświetlacza: W ościeżnicy
39 Wentylacja: Usprawnienie wentylacji grawitacyjnej
40 Aparatura sterowa (szafa sterowa): Mikroprocesorowa z falownikiem, wyposażenie elektryczne. Szafa sterowa w ościeżnicy drzwi szybowych
41 Zasilanie: 3×400/230V, 50Hz
42 Oświetlenie szybu: tak, zgodnie z normą PN-EN 81.1
43 Sterowanie: 1) automatyczna ewakuacja do najbliższego przystanku w wyniku braku napięcia, 2) automatyczny powrót na przystanek podstawowy, 3) sterowanie pożarowe
44 Typ sterowania pożarowego: Sterowanie pożarowe (zjazd do przystanku podstawowego i otwarcie drzwi) – wymaga doprowadzenia sygnału pożarowego (lub kluczyk)
45 Opcje komunikacji: Pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących, Informacja głosowa w kabinie
46 Łączność: GSM system powiadamiania ekip ratowniczych, zgodny z PNEN81-28, zdalny monitoring dźwigu, zapewniający ciągłą diagnostykę dźwigu, dostęp do panelu serwisowego za pomocą przeglądarki internetowej oraz aplikacji telefonicznej, dający możliwość wglądu w stan oraz historię danego urządzenia oraz pełną kontrolę nad statusem realizacji zgłoszeń serwisowych.

Okres gwarancji

60 miesięcy

Kody CPV

45313100-5 Instalowanie wind

Miejsca realizacji

Poznań

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Wykonawca musi spełniać warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wykazać z w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 usługi odpowiadające rodzajem Przedmiotowi Zamówienia. Zamawiający przyjmuje jako potwierdzenie należytego wykonania usługi list referencyjny lub kopie bezusterkowego końcowego protokołu odbioru. Referencja musi dotyczyć windy o takim samym lub większym udźwigu. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. Dodatkowo warunek posiadania wiedzy i doświadczenie zostanie uznany za spełniony na podstawie załącznika nr 3 do Zapytania Ofertowego.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Z udziału w Zamówienia wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. W celu potwierdzenia istnienia przedmiotowych powiązań, lub ich braku, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

Cena brutto: waga kryterium 100% – maksymalnie 100 punktów.

Punkty będą liczone wg wzoru:

najniższa cena oferty

Cof = ———————————- x 100 pkt

cena oferty badanej

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe_dzwig osobowy 2020.09.11_załączniki do edycjivnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document0.2 MBPOBIERZ
zapytanie ofertowepdf8.4 MBPOBIERZ
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego_dokumentacja fotograficznazip2.9 MBPOBIERZ
Protokół z postępowania o udzielenie zamówieniapdf2.3 MBPOBIERZ
Zawiadomienie o wyborze ofertypdf1.2 MBPOBIERZ